Home » 2015 » August » 18 » بیست و هشت اسد روز استرداد و استقلال کشور
2:32 PM
بیست و هشت اسد روز استرداد و استقلال کشور

بیست و هشت اسد روز استرداد و استقلال کشور

 

 
 

 

 

بیست و هشت اسد روز استرداد و استقلال کشور

بیست و هشت اسد، حماسه یک روز، افتخار جاودان، روز استرداد استقلال کشور است، حماسه ارزشمند و یاد گار ماندگار نیاکان قهرمان ما که همچو تاج افتخار بر تارک هر افغانستانی جلایش می کند.
در بیست وهشت اسد نیاکان شجاع ، دلیرمردان حماسه آفرین افغانستانی در پی وقوع سه جنگ بنیاد بر انداز با بریتانیای کبیر ، به بهای خون های جوشان وپاک ، قلب های آگنده از غیرت وغرور ، سرشار از روح آزادی وآزادیخواهی ، جان فدا کردند ، قربانی دادندو روح وطن را از اسارت نجات دادند.

بلی استقلال افغانستان به قیمت اندکی بدست نیامده ، بلکه استقلال محصول خونبهایی غازیان، راد مردان بزرگ و در نتیجه ای قربانی و قهرمانی هزاران هموطن عزیز، از سیطره استعمار و استثمار حاصل گردیده که کشور های دارای استقلال و آزادی فقط به تمامیت ارضی و حاکمیت خویش می نازند و به آن فخر می نمایند و حقا همین دو وریانت، ضامن آزادی و استقلال کشور ها در جهان شمرده می شود که در نبود تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، هر ملتی به پیکری اسیر تبدیل می گردند و به بحران، عزت و هویت خویش مبتلا می شوند.

ملت ما افتخار دارد که در هر زمان در راه آزادی و استقلال و تمامیت ارضی خویش به پا خاسته که رشادت مجاهدان راه آزادی و سر سپردگان و فرزندان صدیق کشور، استقلال میهن را در صفحات زرین تاریخ به جهان تسجیل نموده اند که این بدان منظور است ، باید استعمار گران در کل و بطور اخص کسانی که در فکر ارتکاب اشتباه باشند، ابتدا اوراق زرین آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم این وطن را مطالعه و هضم نمایند و بعد اقدام به سیطره جویی بر این سر زمین را در سر بپرورانند تا طعم تلخ شکست خود را در این خطه ی قهرمان خیز نچشند.

آری قشون سرخ اتحاد شوروی سابق نیز درس تاریخی خود را گرفت که در نتیجه به کدام منجلاب گرفتار آمد و دیری نگذشته بود که تروریزم و تروریستان به این سرزمین قهرمان پرور از روی آز به سیطره جویی پرداختند، که بازهم راد مردان بزرگ و ابرمردان تاریخ به آنان چنان درسی را دادند که نیاکان شان به دیگران داده بودند و آنها را همواره به ذلت و خواری مواجه نموده اند.

کنون بر ما است که در جهت حفظ آزادی، استقلال و تمامیت ارضی خویش مانند گذشتگان خود با رشادت و پایمردی و قهرمانی، از وجب وجب خاک خود حراست نموده، وظیفه ای دینی و ملی خود را اداء نماییم تا باشد جای دوستان بین المللی که غرض کمک و همکاری به وطن ما آمده اند، پر نموده و افغانستان آزاد مستقل و خود کفا بسازیم  

Views: 603 | Added by: binaunion | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
Investigationes
     Kabul Afghanistan
  District seven Chelsatoon Road
  Bina Youth Union (BYU) main office


+93 728000201 info.byu.af@gmail.com  
join us on facebook
sample map